Churi Esports

Back

Team Founder

Diego Lisaso

Crew Members

Racer - Diego Lisaso

Racer - Ivan Gomez Muñoz

Racer - Sergio Gomez

Candidate Applies

ROMAN XICOPONT
Eloy Carballo Mikolajczak